info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39
group ฝ่ายสภา
นายเฉลิม วิศรียา
ประธานสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-2339629
นายเฉลิม วิศรียา
ประธานสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-2339629
นางวลัยพันธุ์ ไชยสา
รองประธานสภาเทศบาลฯ
โทร : 089-0996254
นางวลัยพันธุ์ ไชยสา
รองประธานสภาเทศบาลฯ
โทร : 089-0996254
นายสุริยา อุทโท
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
โทร : 082-5578120
นายสุริยา อุทโท
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
โทร : 082-5578120
นางอารมณ์ หาศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 088-7815199
นางอารมณ์ หาศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 088-7815199
นางมนตรี เรืองไชย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 086-0821329
นางมนตรี เรืองไชย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 086-0821329
นางสุดใจ คงสมของ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 084-4975957
นางสุดใจ คงสมของ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 084-4975957
นางศศินา นระบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 088-2592983
นางศศินา นระบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 088-2592983
นายถนอมรัก ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 083-3392829
นายถนอมรัก ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 083-3392829
นายพิชาติ คนคล่อง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 061-1602385
นายพิชาติ คนคล่อง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 061-1602385
นายสารวัน ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 087-8584829
นายสารวัน ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 087-8584829
นายพิน ปาวะรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 084-7936582
นายพิน ปาวะรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 084-7936582
นายพึ่ง พลกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 098-6825899
นายพึ่ง พลกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 098-6825899
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช