messager
 
เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group สำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกำจัด วรรณทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สิบเอกจวน เพียรภายลุน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางอุราภรณ์ วรรณศรี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ นิลโคตร
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
พ.จ.อ.พิชัยสิทธิ์ แคล่วคล่อง
จพง.ป้องกันฯ
นายอาดุลย์ บาลเพชร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุพรรณิการ์ พูลทวี
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวภัทรพร อายุวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชื่น ดุลย์ชาติ
นักการภารโรง
นายบุญสวน แคล่วคล่อง
พนักงานขับรถ
นางจันทร์สุดา ศรีหาตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณฤดี วงศ์หาโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายเจษฎาภรณ์ ยันตะบุศย์
พนักงานขับรถขยะ
นายเกิด บาลเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายสา ศรีมุล
คนงานประจำรถขยะ
นายเอกราช ดุลย์ราช
คนงานประจำรถขยะ
นายทรัพย์สิน ศรีหาตา
คนงานประจำรถขยะ
นายอาทิตย์ ปิตะสังห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพิพัฒน์ ปรุงเรณู
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายชัยพร จิตรจักร์
พนักงานดับเพลิง