info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
group สำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกำจัด วรรณทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายกำจัด วรรณทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอุราภรณ์ ทับธานี
นักจัดการงานทั่วไป
นางอุราภรณ์ ทับธานี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ นิลโคตร
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
นางสาวกรรณิการ์ นิลโคตร
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
นายอธิวัฒน์ ศรล้อม
นักทรัพยากรบุคคล
นายอธิวัฒน์ ศรล้อม
นักทรัพยากรบุคคล
พ.จ.อ.พิชัยสิทธิ์ แคล่วคล่อง
จพง.ป้องกันฯ
พ.จ.อ.พิชัยสิทธิ์ แคล่วคล่อง
จพง.ป้องกันฯ
นางสุพรรณิการ์ วรมิตะนันท์
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสุพรรณิการ์ วรมิตะนันท์
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางดอกไม้ แสงนาโก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางดอกไม้ แสงนาโก
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช