เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองคลัง
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรติกร ทิพย์สิงห์
นักวิชาการพัสดุ
นางญาณิศา แสนสุมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกิตติมา วงค์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
น.ส.สุพรรณี เนื้อศรี
ผู้ช่วยพนักงานการเงินฯ
น.ส.เจนจิรา อัยวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สนทอง เครือศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสุขุม นวลบัตร
พนักงานจดมาตรน้ำ