info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 5
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เดกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สามส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อค่าเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (สวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์บรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนกุดบอดวิทยาเสริม ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านนาวี ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว เทศบาลตำบลสงเปลือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 4,431 กล่อง ๆละ 7.82 บาท เป็นเงิน 34,650.42.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านนาวี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สาย ที่ดินนายภักดี ทะรังศรี - สะพานลอดเหลี่ยมห้วยจารย์พิมพ์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหลังโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์-สะพานลอดเหลี่ยมห้วยสายปุ่ง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสาทร แคล่อวคล่อง - บ้านนางเพ็ญณี แคล่วคล่อง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน สายนาเหล่า หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน สายนาคลอง หมู่ที่ 14 บ้านดอนไม้คุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร่้างถนน ค.ส.ค. ภายในหมู่บ้าน สายห้วยขี้ลิง หมู่ที่ 7 บ้านนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน สายนาคลอง หมู่ที่ 14 บ้านดอนไม้คุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน สายห้วยจารย์พิมพ์ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไม้คุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร่้างถนน ค.ส.ค. ภายในหมู่บ้าน สายห้วยจารย์พิมพ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร่้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน สายนาขี้มด หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงแอสฟัสติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนชุมชนกุดบอด หมู่ที่ 11 บ้านดอนจราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน สายภูซัน หมู่ที่ 7 บ้านนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร่้างถนน ค.ส.ค. ภายในหมู่บ้าน สายห้วยขี้ลิง หมู่ที่ 7 บ้านนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร่้างถนน ค.ส.ค. ภายในหมู่บ้าน สายห้วยจารย์พิมพ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงแอสฟัสติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนชุมชนกุดบอด หมู่ที่ 11 บ้านดอนจราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร่้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน สายนาขี้มด หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน สายนาคลอง หมู่ที่ 14 บ้านดอนไม้คุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
1 - 50 (ทั้งหมด 325 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
ผู้บริหาร-สภา
1632675600 ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช