info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศรายชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลสงเปลือย ประจำปีงบประ
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ประการหยุดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสงเปลือย grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 261/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่41) grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file แจ้งเวียนคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่41) grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
insert_drive_file ประกาศจัดจ้างโครงการถมที่สาธารณะ ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ม.3 ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ม.13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview208

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
insert_drive_file รายงานการปิดบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview206
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199
insert_drive_file รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview213

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

ผู้บริหาร-สภา
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช