info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวอริสรา บุษดี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวอริสรา บุษดี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวนิภาพร ตรีบาตร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิภาพร ตรีบาตร
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยพร ปรุงเรณู
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยพร ปรุงเรณู
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิราภา เรืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิราภา เรืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกิตติมา วงค์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกิตติมา วงค์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายชนินทร์ ศรีขันซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชนินทร์ ศรีขันซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช