info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
group คณะผู้บริหาร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายแอ้ นามแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 062-1561200
นายแอ้ นามแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 062-1561200
นายสันติ เครือศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 0872298230
นายสันติ เครือศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 0872298230
นายโบน บาลเพ็ชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 098-0877460
นายโบน บาลเพ็ชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 098-0877460
นายประมง ศรีมัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 088-3361467
นายประมง ศรีมัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 088-3361467
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช