เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
group คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายทวีศักดิ์ จันทวัติ
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-8549898
นายทวีศักดิ์ จันทวัติ
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-8549898
นางสาวธิดารัตน์ พรหมจันทร์ดา
รองปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 085-4565536
นางสาวธิดารัตน์ พรหมจันทร์ดา
รองปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 085-4565536
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนพดล จิตจักร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายนพดล จิตจักร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
group สำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกำจัด วรรณทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายกำจัด วรรณทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอุราภรณ์ ทับธานี
นักจัดการงานทั่วไป
นางอุราภรณ์ ทับธานี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ นิลโคตร
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
นางสาวกรรณิการ์ นิลโคตร
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
นายอธิวัฒน์ ศรล้อม
นักทรัพยากรบุคคล
นายอธิวัฒน์ ศรล้อม
นักทรัพยากรบุคคล
พ.จ.อ.พิชัยสิทธิ์ แคล่วคล่อง
จพง.ป้องกันฯ
พ.จ.อ.พิชัยสิทธิ์ แคล่วคล่อง
จพง.ป้องกันฯ
นางสุพรรณิการ์ วรมิตะนันท์
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสุพรรณิการ์ วรมิตะนันท์
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางดอกไม้ แสงนาโก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางดอกไม้ แสงนาโก
เจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรติกร ทิพย์สิงห์
นักวิชาการพัสดุ
นางรติกร ทิพย์สิงห์
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.ณัฐญาภรณ์ ทิพย์สิงห์
จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.ณัฐญาภรณ์ ทิพย์สิงห์
จพง.จัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภควัต พุฒทอง
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายภควัต พุฒทอง
หัวหน้าฝ่ายโยธา
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวอริสรา บุษดี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวอริสรา บุษดี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวนิภาพร ตรีบาตร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิภาพร ตรีบาตร
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยพร ปรุงเรณู
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยพร ปรุงเรณู
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิราภา เรืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิราภา เรืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกิตติมา วงค์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกิตติมา วงค์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายชนินทร์ ศรีขันซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชนินทร์ ศรีขันซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายนพดล จิตจักร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายนพดล จิตจักร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุนิสา ทิพย์สิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุนิสา ทิพย์สิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอุราพร แคล่วคล่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุราพร แคล่วคล่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางใจสมร พิมพ์สิน
ครู
นางใจสมร พิมพ์สิน
ครู
นางสุวรรณตรี คนซื่อ
ครู
นางสุวรรณตรี คนซื่อ
ครู
นางนงลักษณ์ นรบัติ
ครู
นางนงลักษณ์ นรบัติ
ครู
นางสาวอภิญญา นามแสง
ครู
นางสาวอภิญญา นามแสง
ครู
นางขวัญดี ศรีใต้
ครู
นางขวัญดี ศรีใต้
ครู
นางวราภรณ์ ยันตะบุศย์
ครู
นางวราภรณ์ ยันตะบุศย์
ครู
นางเด่นนภา เชียรนำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางเด่นนภา เชียรนำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางวารุณี คนซื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางวารุณี คนซื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุณีภรณ์ เครือสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุณีภรณ์ เครือสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุนันท์ คนขาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุนันท์ คนขาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางศิริพร เครือศีร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางศิริพร เครือศีร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางพัสดี เรืองไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางพัสดี เรืองไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นายประมาณ โครพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นายประมาณ โครพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวมนฤดี ศรีปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมนฤดี ศรีปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปัทมาพร ทองทวี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวปัทมาพร ทองทวี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ