info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 3
group คณะผู้บริหาร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายแอ้ นามแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 062-1561200
นายแอ้ นามแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 062-1561200
นายสันติ เครือศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 0872298230
นายสันติ เครือศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 0872298230
นายโบน บาลเพ็ชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 098-0877460
นายโบน บาลเพ็ชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 098-0877460
นายประมง ศรีมัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 088-3361467
นายประมง ศรีมัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 088-3361467
group ฝ่ายสภา
นายเฉลิม วิศรียา
ประธานสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-2339629
นายเฉลิม วิศรียา
ประธานสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-2339629
นางวลัยพันธุ์ ไชยสา
รองประธานสภาเทศบาลฯ
โทร : 089-0996254
นางวลัยพันธุ์ ไชยสา
รองประธานสภาเทศบาลฯ
โทร : 089-0996254
นายสุริยา อุทโท
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
โทร : 082-5578120
นายสุริยา อุทโท
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
โทร : 082-5578120
นางอารมณ์ หาศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 088-7815199
นางอารมณ์ หาศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 088-7815199
นางมนตรี เรืองไชย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 086-0821329
นางมนตรี เรืองไชย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 086-0821329
นางสุดใจ คงสมของ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 084-4975957
นางสุดใจ คงสมของ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 084-4975957
นางศศินา นระบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 088-2592983
นางศศินา นระบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 088-2592983
นายถนอมรัก ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 083-3392829
นายถนอมรัก ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 083-3392829
นายพิชาติ คนคล่อง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 061-1602385
นายพิชาติ คนคล่อง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 061-1602385
นายสารวัน ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 087-8584829
นายสารวัน ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 087-8584829
นายพิน ปาวะรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 084-7936582
นายพิน ปาวะรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 084-7936582
นายพึ่ง พลกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 098-6825899
นายพึ่ง พลกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 098-6825899
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายทวีศักดิ์ จันทวัติ
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-8549898
นายทวีศักดิ์ จันทวัติ
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-8549898
นางสาวธิดารัตน์ พรหมจันทร์ดา
รองปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 085-4565536
นางสาวธิดารัตน์ พรหมจันทร์ดา
รองปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 085-4565536
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
group สำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกำจัด วรรณทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายกำจัด วรรณทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอุราภรณ์ ทับธานี
นักจัดการงานทั่วไป
นางอุราภรณ์ ทับธานี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ นิลโคตร
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
นางสาวกรรณิการ์ นิลโคตร
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
นายอธิวัฒน์ ศรล้อม
นักทรัพยากรบุคคล
นายอธิวัฒน์ ศรล้อม
นักทรัพยากรบุคคล
พ.จ.อ.พิชัยสิทธิ์ แคล่วคล่อง
จพง.ป้องกันฯ
พ.จ.อ.พิชัยสิทธิ์ แคล่วคล่อง
จพง.ป้องกันฯ
นางสุพรรณิการ์ วรมิตะนันท์
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสุพรรณิการ์ วรมิตะนันท์
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางดอกไม้ แสงนาโก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางดอกไม้ แสงนาโก
เจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรติกร ทิพย์สิงห์
นักวิชาการพัสดุ
นางรติกร ทิพย์สิงห์
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.ณัฐญาภรณ์ ทิพย์สิงห์
จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.ณัฐญาภรณ์ ทิพย์สิงห์
จพง.จัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภควัต พุฒทอง
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายภควัต พุฒทอง
หัวหน้าฝ่ายโยธา
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวอริสรา บุษดี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวอริสรา บุษดี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวนิภาพร ตรีบาตร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิภาพร ตรีบาตร
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยพร ปรุงเรณู
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยพร ปรุงเรณู
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิราภา เรืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิราภา เรืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกิตติมา วงค์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกิตติมา วงค์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายชนินทร์ ศรีขันซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชนินทร์ ศรีขันซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายนพดล จิตจักร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายนพดล จิตจักร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุนิสา ทิพย์สิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุนิสา ทิพย์สิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอุราพร แคล่วคล่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุราพร แคล่วคล่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางใจสมร พิมพ์สิน
ครู
นางใจสมร พิมพ์สิน
ครู
นางสุวรรณตรี คนซื่อ
ครู
นางสุวรรณตรี คนซื่อ
ครู
นางนงลักษณ์ นรบัติ
ครู
นางนงลักษณ์ นรบัติ
ครู
นางสาวอภิญญา นามแสง
ครู
นางสาวอภิญญา นามแสง
ครู
นางขวัญดี ศรีใต้
ครู
นางขวัญดี ศรีใต้
ครู
นางวราภรณ์ ยันตะบุศย์
ครู
นางวราภรณ์ ยันตะบุศย์
ครู
นางเด่นนภา เชียรนำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางเด่นนภา เชียรนำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางวารุณี คนซื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางวารุณี คนซื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุณีภรณ์ เครือสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุณีภรณ์ เครือสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุนันท์ คนขาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุนันท์ คนขาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางศิริพร เครือศีร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางศิริพร เครือศีร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางพัสดี เรืองไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางพัสดี เรืองไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นายประมาณ โครพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นายประมาณ โครพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวมนฤดี ศรีปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมนฤดี ศรีปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปัทมาพร ทองทวี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวปัทมาพร ทองทวี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
ผู้บริหาร-สภา
group ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช