เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายแอ้ นามแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 062-1561200
นายสันติ เครือศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 0872298230
นายโบน บาลเพ็ชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 098-0877460
นายประมง ศรีมัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 088-3361467
group ฝ่ายสภา
นายเฉลิม วิศรียา
ประธานสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-2339629
นางวลัยพันธุ์ ไชยสา
รองประธานสภาเทศบาลฯ
โทร : 089-0996254
นายสุริยา อุทโท
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
โทร : 082-5578120
นางอารมณ์ หาศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 088-7815199
นางมนตรี เรืองไชย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 086-0821329
นางสุดใจ คงสมของ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 084-4975957
นางศศินา นระบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 088-2592983
นายถนอมรัก ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 083-3392829
นายพิชาติ คนคล่อง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 061-1602385
นายสารวัน ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 087-8584829
นายพิน ปาวะรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 084-7936582
นายพึ่ง พลกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โทร : 098-6825899
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายอังคราสิทธิ์ สุกใส
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 091-8612995
นางสาวธิดารัตน์ พรหมจันทร์ดา
รองปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 085-4565536
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอริสรา บุษดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกำจัด วรรณทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอุราภรณ์ ทับธานี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ นิลโคตร
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
นายอธิวัฒน์ ศรล้อม
นักทรัพยากรบุคคล
พ.จ.อ.พิชัยสิทธิ์ แคล่วคล่อง
จพง.ป้องกันฯ
นางสุพรรณิการ์ วรมิตะนันท์
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางดอกไม้ แสงนาโก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชื่น ดุลย์ชาติ
นักการภารโรง
นายบุญสวน แคล่วคล่อง
พนักงานขับรถ
นางจันทร์สุดา ศรีหาตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณฤดี วงศ์หาโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายเจษฎาภรณ์ ยันตะบุศย์
พนักงานขับรถขยะ
นายเกิด บาลเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายสา ศรีมุล
คนงานประจำรถขยะ
นายเอกราช ดุลย์ราช
คนงานประจำรถขยะ
นายทรัพย์สิน ศรีหาตา
คนงานประจำรถขยะ
นายอาทิตย์ ปิตะสังห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพิพัฒน์ ปรุงเรณู
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายชัยพร จิตรจักร์
พนักงานดับเพลิง
group กองคลัง
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรติกร ทิพย์สิงห์
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.ณัฐญาภรณ์ ทิพย์สิงห์
จพง.จัดเก็บรายได้
นางญาณิศา แสนสุมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 088-3416278
group กองช่าง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภควัต พุฒทอง
หัวหน้าฝ่ายโยธา
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวอริสรา บุษดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวนิภาพร ตรีบาตร
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยพร ปรุงเรณู
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิราภา เรืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกิตติมา วงค์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายชนินทร์ ศรีขันซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอรดี วะสัตย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0878188142
นางสาวสุนิสา ทิพย์สิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางใจสมร พิมพ์สิน
ครู
นางสุวรรณตรี คนซื่อ
ครู
นางวราภรณ์ ยันตะบุศย์
ครู
นางนงลักษณ์ นรบัติ
ครู
นางสาวอภิญญา นามแสง
ครู
นางขวัญดี ศรีใต้
ครู
นางเด่นนภา เชียรนำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางวารุณี คนซื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุณีภรณ์ เครือสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุนันท์ คนขาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางศิริพร เครือศีร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางพัสดี เรืองไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นายประมาณ โครพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวมนฤดี ศรีปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปัทมาพร ทองทวี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางอุราพร แคล่วคล่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศุภาวรรณ อาสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0979296151