info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายนพดล จิตจักร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายนพดล จิตจักร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุนิสา ทิพย์สิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุนิสา ทิพย์สิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอุราพร แคล่วคล่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุราพร แคล่วคล่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางใจสมร พิมพ์สิน
ครู
นางใจสมร พิมพ์สิน
ครู
นางสุวรรณตรี คนซื่อ
ครู
นางสุวรรณตรี คนซื่อ
ครู
นางนงลักษณ์ นรบัติ
ครู
นางนงลักษณ์ นรบัติ
ครู
นางสาวอภิญญา นามแสง
ครู
นางสาวอภิญญา นามแสง
ครู
นางขวัญดี ศรีใต้
ครู
นางขวัญดี ศรีใต้
ครู
นางวราภรณ์ ยันตะบุศย์
ครู
นางวราภรณ์ ยันตะบุศย์
ครู
นางเด่นนภา เชียรนำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางเด่นนภา เชียรนำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางวารุณี คนซื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางวารุณี คนซื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุณีภรณ์ เครือสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุณีภรณ์ เครือสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุนันท์ คนขาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสุนันท์ คนขาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางศิริพร เครือศีร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางศิริพร เครือศีร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางพัสดี เรืองไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางพัสดี เรืองไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นายประมาณ โครพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นายประมาณ โครพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวมนฤดี ศรีปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมนฤดี ศรีปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปัทมาพร ทองทวี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวปัทมาพร ทองทวี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช