เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองการศึกษา
นางสาวอรดี วะสัตย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0878188142
นางสาวพิกุล แพงพุฒ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวสุนิสา ทิพย์สิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวใจสมร อุทโท
ครู
นางสุวรรณตรี คนซื่อ
ครู
นางวราภรณ์ ยันตะบุศย์
ครู
นางนงลักษณ์ นรบัติ
ครู
นางสาวอภิญญา นามแสง
ครู
นางขวัญดี ศรีใต้
ครู
นางสาวศุภาวรรณ อาสา
ครูผู้ช่วย
นางวารุณี คนซื่อ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสุณีภรณ์ เครือสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางพัสดี เรืองไชย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นายประมาณ โครพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวมนฤดี ศรีปัญญา
ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวปัทมาพร ทองทวี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวอุราพร แคล่วคล่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิมลรัตน์ เหลี่ยมสิงขร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางพรเพชร หาศิริ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก