messager
 
เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายอังคราสิทธิ์ สุกใส
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 091-8612995
นางสาวธิดารัตน์ พรหมจันทร์ดา
รองปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 088-9793696
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-2218631
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-8898633
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0500629
นางสาวอรดี วะสัตย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-8188142
นายรัตนศักดิ์ ทิพย์วัง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-4202516