info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายทวีศักดิ์ จันทวัติ
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-8549898
นายทวีศักดิ์ จันทวัติ
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 087-8549898
นางสาวธิดารัตน์ พรหมจันทร์ดา
รองปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 085-4565536
นางสาวธิดารัตน์ พรหมจันทร์ดา
รองปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย
โทร : 085-4565536
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนวพร ภูจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช