messager
 
เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาความมั่นคง การพัฒนาระบบบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคนและสังคม ศิลปะพวัฒนธรรม จารีตประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการเกินศักยภาพ แบบ ผ 02/2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ,ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ด้านสิ่งแวดล้อม,ความสงบภายใน,ระบบบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ด้านเศรษฐกิจ,สังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการเกินศักยภาพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2