info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการเกินศักยภาพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ด้านเศรษฐกิจ,สังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ด้านสิ่งแวดล้อม,ความสงบภายใน,ระบบบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file แผนยุทธศาตร์การพัฒนาปี 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช