info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64
verified_user คู่มือประชาชน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชและสำเนาทะเบียนบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
photo การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
photo การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
photo การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
photo การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
photo การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
photo การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
photo การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
photo การขออนุญาตให้เปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
photo การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
photo การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
photo การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
photo การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
photo การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
photo การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
photo การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
photo การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
photo การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
photo การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
photo การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช