ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง