ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง