ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าของรางวัลกิจกรรมเกม และนันทนาการของเด็กและเยาวชนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง