ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสงเปลือย ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง