ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง