ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-แมว พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง