ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง