ชื่อเรื่อง : ซื้อค่า ยา เวชภัณฑ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง