ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการหมู่่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด อบายมุช และอาชญกรรม