ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการหมู่บ้าสีขาวปลอดยาเสพติด อบายมุข และอาชญากรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง