ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด อบายมุข และอาชญากรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง