ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายโบน บาลเพชร - บ้านนายขวัญใจ บาลเพชร หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง