ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบ้านฮ้าง หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง