ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง