ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สามส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง