ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 4,431 กล่อง ๆละ 7.82 บาท เป็นเงิน 34,650.42.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง