ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสาทร แคล่อวคล่อง - บ้านนางเพ็ญณี แคล่วคล่อง โดยวิธีคัดเลือก