ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหลังโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์-สะพานลอดเหลี่ยมห้วยสายปุ่ง โดยวิธีคัดเลือก