ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร่้างถนน ค.ส.ค. ภายในหมู่บ้าน สายห้วยจารย์พิมพ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง