ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน สายห้วยจารย์พิมพ์ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไม้คุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง