ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร่้างถนน ค.ส.ค. ภายในหมู่บ้าน สายห้วยขี้ลิง หมู่ที่ 7 บ้านนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง