ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรา่งระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล. หมู่ที่ 7 บ้านาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง