ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล. หมู่ที่ 12 (ข้างหนองแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง