ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง