ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนกกม่วง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง