ชื่อเรื่อง : แจกกล้าหญ้าแฝกตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียด : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายดินและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงได้พระราชทานพระราชดำรินำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปณิธานที่จะ“สืบสาน รักษาและต่อยอด” แนวพระราชดำริในการใช้หญ้าแฝก ทั้งนี้ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในด้านต่างๆในการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านหญ้าแฝกข้างต้น โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินการที่จะผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อสนับสนุนตามแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งให้คำแนะนำ การปลูก การดูแลรักษา ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้การจัดโครงการข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลสงเปลือยจึงได้ขอความอนุเคราะห์กล้าหญ้าแฝก จำนวน 15,600 กล้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่แจ้งความประสงค์ขอกล้าหญ้าแฝกตามโครงการ
ชื่อไฟล์ : OE90hBTWed112200.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4KGTqtPWed112315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EV0mKFsWed112328.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Rs2JPUHWed112340.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bR648WJWed112356.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้