ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน สายนาเหล่า หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง