ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโคก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง