info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107
play_arrow การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
photo จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเจตนารมณ์ยืนยันความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญ
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลสงเปลือย
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช