เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประการเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการิพจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬส poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติราชการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ. ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคักเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประกาสคณะกรรมการพนักเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และปร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file ประการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารีบราชการ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ประการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลือนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่่สูงขึ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2