ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์